Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

VOP aktualizované k 01.07.2023

Aktualizované obchodné podmienky v oblasti ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti BREL spol.s.r.o.. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze:                                      

 

Všeobecné obchodné podmienky 

Článok 1.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (Brel spol., s.r.o.)  

 a kupujúcim(zákazník kupujúci prostredníctvom eshopu www.brel.sk) na eshope www.brel.sk, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, www.brel.sk.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na základe ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 Článok 2.

 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1.Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a prevzatím tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2.Zákazník si môže cez e-shop www.brel.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA".

Po stlačení tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.brel.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť  Brel spol. s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.brel.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.brel.sk pod menom užívateľa.

3.Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku kupujúci) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

E-shop www.brel.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie objednávky...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

 Článok 3.

 Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:a) dodať na základe objednávky odoslanej z internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,c) odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 Článok 4.

 Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

Článok 5.

 Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Spoločnosť BREL spol. s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť  BREL spol.s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare.

2. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii návrhu kupujúceho predávajúcim. 

4. V prípade, ak si kupujúci dodatočne objedná tovar počas lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve na prevzatie tovaru kupujúcim, predávajúcemu začína plynúť nová lehota na dodanie tovaru, ktorá začína dňom objednania tovaru u predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti, na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

9.Objednaný tovar bude doručený kupujúcemu na zvolenú dodaciu adresu prepravou Brel(prepravná služba) formou dobierky. Predajca si účtuje jednotnú sadzbu za prepravu na ktorýkoľvek tovar zakúpený na www.brel.sk  a to 4,80 € s DPH  v rámci SR pri hodnote tovaru do 80€ s DPH, pri nákupe nad 80€ s DPH je preprava zadarmo. O cene prepravy do zahraničia bude zakazník informovaný individuálne podľa krajiny doručenia.

 Článok 6.

 Kúpna cena a platobné podmienky

 1.Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH. Pri forme úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi v hotovosti pri preberaní tovaru. Zákazník si okrem dobierky môže zvoliť ďalšie dve možnosti platby a to platba prevodom na účet a platba online platobnou kartou cez platobnú bránu GP Webpay.  Pri platbe prevodom na účet je potrebné zaslať peniaze na účet predajcu podľa pokynov obdržaných v maily.  Pri voľbe platby platobnou bránou je ptorebné postupovať podľa pokynov platobnej brány. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť..

7. Cena za dopravu, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu platí iba pre územie SR.

 Článok 7.

 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 Článok 8.

 Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

 Platí pri nákupe cez www.brel.sk.

 1.Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji..

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese ekonom@brel.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti BREL spol. s.r.o. najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar musí byť v obale s kompletným príslušenstvom spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy.

Spoločnosť  BREL spol.s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnite tu: FORMULÁR

 Článok 9.

 Zodpovednosť za vady, záruka, reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.


2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok a zároveň kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom.

3.Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

4.V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov Brel spol. s.r.o. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v ktoromkoľvek obchodnom dome spoločnosti  Brel spol.s.r.o, alebo v niektorom z autorizovaných servisov.   Spoločnosť Brel spol., s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

5. Ak je výrobok kupovaný na firmu a v objednávke je uvedené IČO, tak je lehota záručného plnenia pre kupujúceho podnikateľa upravená, t.j. na všetky výrobky, ak nie je pri výrobku vyslovene napísané ináč, je možné uplatniť iba 12 mesačnú záručnú lehotu.

 Článok 10.

 Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim za účelom spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie predávajúceho o kupujúcich. Tento súhlas vydáva kupujúci na dobu neurčitú a je možné ho odvolať vhodnou formou. Tento súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 Článok 11.

 Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5.  V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.