ELEKTROZARIADENIA, ktoré už sú po dobe životnosti, sú významným zdrojom materiálov, z ktorých sa po recyklácií vyrábajú druhotné suroviny.

Recyklácia znamená vrátenie niektorých materiálov, z ktorých sú elektrospotrebiče vyrobené, späť do výrobného procesu, čím je zmenšená aj spotreba novo vyrobených materiálov. Praxou bolo zistené, že až 80-90% odpadu z elektrických spotrebičov sa dá ďalšej takto využiť (napr. železo, hliník, meď, cín, plast...). Týmto sú tiež výrazne zmenšené negatívne ekologické dopady ťažby surovín na životné prostredie.


Elektroodpad určite nepatrí do zmiešaného komunálneho odpadu, nakoľko takýto odpad sa zväčša skladuje na skládkach, kde sa z neho vplyvom počasia uvoľňujú nebezpečné toxické látky. Tieto látky priamo ovplyvňujú kvalitu nášho životného prostredia nakoľko znečisťujú pôdu, podzemné vody a vzduch.


NAŠA SPOLOČNOSŤ SI ZAKLADÁ NA ZODPOVEDNOM PRÍSTUPE  a preto nabáda spotrebiteľa k odovzdávaniu elektrospotrebičov, po dobe životnosti, k ekologickej likvidácií do zberných miest na to určených. Keďže všetky dožité alebo poškodené spotrebiče, ktoré k nám prídu, odovzdávame na recykláciu, máme istotu ich ekologického spracovania.  Z týchto dôvodov je v našich cenách zahrnutý aj tzv. Recyklačný poplatok, ktorý je spoluúčasťou spotrebiteľa na zodpovednom spracúvaní elektroodpadu. Jeho hodnota sa spravidla pohybuje v rozmedzí od 0,01€ až do 5,2€, v závislosti na rozmeroch a hmotnosti recyklovaného spotrebiča, teda objeme škodlivých látok.

Dôležité je odovzdávať dožitý elektrický výrobok predajcovi kompletný a nesnažiť sa o jeho rozoberanie, aby škodliviny neunikali do okolia a získalo sa čo najviac druhotných surovín.


Urobme tento malý krok k zelenším zajtrajškom.

KAM S ELEKTROODPADOM?

  • spätný zber cez predajne elektrospotrebičov
  • zberné dvory
  • zberové akcie v obciach a mestách

TIP: Ak bývate v BB, BA, NR, KE, PE, PK, PB, P, TN, TT alebo ZA môžete si zadarmo online objednať odvoz bielej techniky na ekologickú likvidáciu priamo z vašej adresy.

Viac o zbere a recyklácií sa dočítate tu: ENVIDOM.