"ELEKTROZARIADENIA, ktoré už sú po dobe životnosti, sú významným zdrojom materiálov, z ktorých sa po recyklácií vyrábajú druhotné suroviny."

 

ČO je RECYKLAČNÝ poplatok, komu ide a na čo slúži?

V cene každého elektrospotrebiča je zaradený aj recyklačný poplatok. Tento poplatok slúži na to, aby aspoň z časti pokryl náklady na zvoz, skladovanie a recykláciu starých elektrospotrebičov. Ktorých? Jednak tých, ktoré už doslúžili a aj tých, ktoré sa neskôr stanú elektroodpadom, ktoré teda práve kupujete. Recyklačné spoločnosti sa snažia vyzbierať do čo najväčšej miery starý elektroodpad z domácnosti. Koľko ho majú vyzbierať majú stanovené a vykazujú o tom report. Zber sa deje cez zberné miesta, predajne a a zberové akcie. Čiže recyklačný poplatok za každý predaný výrobok putuje obratom recyklačnej spoločnosti, ktorá má za povinnosť elektroodpad zrecyklovať. Každý spotrebič, ktorý sa už nedá opraviť, je poškodený a nefunkčný nekončí v odpade, ale v špecialnych nádobách ho pravidelne necháme zvážať recyklačnou spoločnosťou. 

 

Recyklácia znamená vrátenie niektorých materiálov, z ktorých sú elektrospotrebiče vyrobené, späť do výrobného procesu, čím je zmenšená aj spotreba novo vyrobených materiálov. Praxou bolo zistené, že až 80-90% odpadu z elektrických spotrebičov sa dá ďalšej takto využiť (napr. železo, hliník, meď, cín, plast...). Týmto sú tiež výrazne zmenšené negatívne ekologické dopady ťažby surovín na životné prostredie.


Elektroodpad určite nepatrí do zmiešaného komunálneho odpadu, nakoľko takýto odpad sa zväčša skladuje na skládkach, kde sa z neho vplyvom počasia uvoľňujú nebezpečné toxické látky. Tieto látky priamo ovplyvňujú kvalitu nášho životného prostredia nakoľko znečisťujú pôdu, podzemné vody a vzduch.


NAŠA SPOLOČNOSŤ SI ZAKLADÁ NA ZODPOVEDNOM PRÍSTUPE  a preto nabáda spotrebiteľa k odovzdávaniu elektrospotrebičov, po dobe životnosti, k ekologickej likvidácií do zberných miest na to určených. Keďže všetky dožité alebo poškodené spotrebiče, ktoré k nám prídu,
odovzdávame na recykláciu, máme istotu ich ekologického spracovania.  Z týchto dôvodov je v našich cenách zahrnutý aj tzv. Recyklačný poplatok, ktorý je spoluúčasťou spotrebiteľa na zodpovednom spracúvaní elektroodpadu. Jeho hodnota sa spravidla pohybuje v rozmedzí od 0,01€ až do 5,2€, v závislosti na rozmeroch a hmotnosti recyklovaného spotrebiča, teda objeme škodlivých látok.

Dôležité je odovzdávať dožitý elektrický výrobok predajcovi kompletný a nesnažiť sa o jeho rozoberanie, aby škodliviny neunikali do okolia a získalo sa čo najviac druhotných surovín.

 

My spolupracujeme so spoločnosťou ENVIDOM:

"Od novembra 2009 sú všetky predajne a servisy elektrospotrebičov povinné realizovať zber starých spotrebičov, tzv. spätný zber od svojich zákazníkov. Predajňa od vás v rámci spätného zberu prevezme elektroodpad bezplatne, ak jej ho donesiete.

Zber sa realizuje systémom kus za kus. To znamená, že napríklad pri kúpe novej chladničky vám predajňa odoberie nepotrebnú starú chladničku. Na značke starého spotrebiča ani na mieste jeho pôvodného nákupu pritom nezáleží.

Maloobchodná predajňa, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2je povinná prevziať od spotrebiteľa bezplatne aj tzv. veľmi malý elektroodpad. A to aj bez povinnosti zakúpiť si nový malý spotrebič. Je to elektroodpad, ktorého vonkajší rozmer je maximálne 25 cm.

 

Predajňa v podstate funguje ako zberné miesto. Musí mať priestor na staré spotrebiče a personál, ktorý s nimi manipuluje. V cene recyklačného poplatku sú zahrnuté tieto náklady, ako aj náklady na odvoz spotrebiča z predajne k recyklátorovi a následne náklady na samotnú recykláciu spotrebiča.

 

Ak nemáte možnosť doviezť svoj starý spotrebič do predajne, zistite si už pri kúpe nového výrobku, či predajňa neposkytuje službu odvozu elektroodpadu napr. spolu s dovozom nového výrobku. Táto služba odvozu starého spotrebiča priamo z domácnosti už môže byť spoplatnená, nakoľko je potrebné uhradiť manipuláciu so spotrebičom a jeho prepravu z domácnosti na zberné miesto.

 

Predajňa je oprávená odmietnuť zber spotrebiča, ktorý je poškodený, znečistený alebo z iných dôvodov predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu. Do zberu preto odovzdávajte spotrebiče v kompletnom stave, nerozoberajte ich ani inak nepoškodzujte. Nezabudnite ich tiež vyčistiť. Napríklad vybrať jedlo z chladničky, rozmraziť mrazničku či vyliať vodu z filtra práčky.

 

Aj predajne sa v súčasnosti musia riadiť a prispôsobiť nevyhnutným epidemickým opatreniam. Podmienky poskytovania ich služieb sa preto môžu rovnako často a flexibilne meniť. Sledujte preto ich webstránky či informačné plagátiky na predajniach či iné informačné kanály, aby ste sa dozvedeli o možnostiach spätného zberu elektroodpadu počas epidémie."  (zdroj: https://www.envidom.sk/domacnosti-vyrobcovia-predajne-obce-firmy/pre-domacnosti-kam-so-starymi-spotrebicmi/)


Urobme tento malý krok k zelenším zajtrajškom.

 

KAM S ELEKTROODPADOM?

  • spätný zber cez predajne elektrospotrebičov
  • zberné dvory
  • zberové akcie v obciach a mestách

TIP: Ak bývate v BB, BA, NR, KE, PE, PK, PB, P, TN, TT alebo ZA môžete si zadarmo online objednať odvoz bielej techniky na ekologickú likvidáciu priamo z vašej adresy.

Viac o zbere a recyklácií sa dočítate tu: ENVIDOM.