BREL ® podmienky spracovania osobných údajov


Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti BREL spol s.r.o, so sídlom Centrum
1746/265, 01701 Považská Bystrica, zapísana v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo
2677/R, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa (ďalej
len "BREL") zaväzujeme sa chrániť poskytnuté osobné údaje.


Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v BREL, aby ste zistili, ktoré princípy sa
riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady
ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny a
preto Vám odporúčame navštíviť webové stránky, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie
o jeho obsahu.
Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám
poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu na
spracovanie osobných údajov.


Základné pojmy a informácie
Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov
Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Osobný údaj je akékoľvek informácia,
ktorá s primeranou snahou umožní identifikáciu osoby, ako aj akýkoľvek osobný údaj, ktorý je
subjektu priraditeľný.
Zvláštne kategórie osobných údajov – jedná sa o nové označenie citlivého osobného údaju.


Aké sú právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov?
Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením (EÚ) č. 2016/679 júna 2002 2016 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o
zrušení smerníc 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Vnútroštátne
predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť rozdielne pravidlá. To
upravuje zákon č. 101/2000 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Správca osobných informácií
Správca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných
údajov a je primárne zodpovedná za spracovanie. Ak nie je v zásadách alebo podmienkach konkrétnej
služby ustanovené inak, platí že správca osobných údajov je BREL.


Spracovateľ osobných údajov
Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva osobné
údaje pre správcu.


Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom
stanovenej lehoty.
Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu alebo iného právneho titulu, ktorý nám
umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje. To znamená, že máme prísne vnútorné pravidlá, ktoré
kontrolujú zákonnosť osobných údajov, a údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate
právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.
Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na
ktorý bol udelený súhlas.

 

Prečo a aké osobné údaje spracovávame
Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamáci. Niektoré z Vašich
osobných údajov sú potrebné na dodanie tovaru. Nemusíte nám oznámiť iné osobné údaje, ktoré nie
sú pre spracovanie Vašej objednávky nutné. Avšak, ak sa rozhodnete nám ich oznámiť, môžeme pre
Vás urobiť viac.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom eshopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade
vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
 Doručenie tovaru a zákaznícky servis

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Firma
 • IČO, DIČ
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo bankového účtu
 • Detail objednávky a história objednávok

V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a
faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.


Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k
čomu bol súhlas udelený, maximálne po dobu troch rokov.
Zasielanie emailov

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok
 • Informácie o akciách obdržanými emailom (prečítanie/neprečítanie, presmerovanie na uvedené ponuky)
 • Informácie o zobrazených produktoch
 • Dáta o produktoch zanechaných v košíku

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu,
k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.
Výberové konanie

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Bydlisko
 • Telefónne číslo
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uvediete v životopise či sprievodnom liste

 

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených
Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na
opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu
osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti BREL:
  a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej
       osoby pod názvom spoločnosti,
  b) elektronicky zaslaním e-mailu na nizsie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c) telefonicky na nizsie uvedenom čísle.
  d). Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných
údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu výberového konania, maximálne však do 3 rokov
dátumu Vašej reakcie.

Zdieľanie osobných informácií
Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a
dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré
s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú
a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu
pre BREL s.r.o vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných
údajov.


V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim
príjemcom/spracovateľom:
Kuriérska spoločnosť GebruderWeiss s.r.o., so sídlom Dialničná cesta 20, Senec, IČO: 31341381, IČ
DPH: SK2020328948, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4263/B, DPD Slovensko, ABRA Software a.s. IČ 25097563, DIČ CZ25097563, 
so sídlom Jeremiášova 1422/7b, Praha 13, 15500 ako sprostredkovateľ dodávajúci IT a účtovný
systém.


Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo
mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich
preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné
predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.
Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi
spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné
účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich
služieb.
V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či
možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.


Vaše práva
Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
Máte však právo kedykoľvek nás kontaktovať, aby ste získali informácie o procese spracovania Vašich
osobných údajov, alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.


Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás BREL spracováva.


Právo na opravu osobných údajov
Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo
požiadať nás o aktualizáciu alebo doplnenie.


Odvolanie súhlasu a právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)
Ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu so spracovaním
osobných údajov sa môže kedykoľvek zamedziť. Stačí odobrať súhlas s takýmto spracovaním.
Môžete tiež použiť svoje právo na "byť zabudnutý." V takomto prípade odstránime všetky Vaše
osobné údaje, ktoré spracovávame. Výnimkou sú prípady, keď sa spracovanie uskutočňuje zo
zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

Brel, 11.03.2020 Aktualizované 27.07.2022