Tu nájdete najčastejšie otázky (FAQ) o našich produktoch Baby scales:

Kliknite na otázku pre zobrazenie odpovedí:

BY90

Koľko meraní je možné uložiť do detskej váhy?

Ako zmeníte jednotku merania na stupnici?

Prečo dochádza k výkyvom nameranej hmotnosti môjho dieťaťa?

Prečo sa na displeji váhy zobrazuje „Err“?

Prečo sa na displeji váhy zobrazuje „Lo“?

Na čo sa dá použiť funkcia TARE?

Na čo sa dá použiť funkcia HOLD?

Prečo sa pri prvom použití detskej váhy na displeji zobrazí „APP“?

Ako prvýkrát prepojíte detskú váhu s aplikáciou?

Ako je možné preniesť merania do aplikácie „beurer BabyCare“?

Prečo nefunguje prenos údajov z váhy do aplikácie?

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou „beurer BabyCare“ a váhou?

Dá sa detská váha používať aj bez aplikácie?

Ako môžem použiť váhu s viacerými deťmi, ak chcem potom preniesť namerané hodnoty do aplikácie?

Koľko meraní je možné uložiť do detskej váhy?

 • Je možné uložiť maximálne 10 meraní.

Ako zmeníte jednotku merania na stupnici?

 • Na zadnej strane detskej váhy nájdete ovládač jednotiek, ktorý môžete použiť na zmenu jednotky hmotnosti.

Prečo dochádza k výkyvom nameranej hmotnosti môjho dieťaťa?

Aby ste zabezpečili správne meranie hmotnosti, dodržujte nasledujúce pokyny:

 • Položte váhu na pevný, rovný povrch a uistite sa, že vaše dieťatko na váhe pokojne leží
 • Nerovné alebo mäkké povrchy môžu spôsobiť nepresnosti merania
 • Ak sa vaše dieťatko počas merania pohybuje, použite funkciu HOLD a pokúste sa svojho drobca upokojiť
 • Váha môže mať nesprávny nulový bod. Vypnite a znova zapnite detskú váhu. Počkajte, kým sa na váhe nezobrazí „0,000 kg“ a zopakujte meranie

Prečo sa na displeji váhy zobrazuje „Err“?

Toto chybové hlásenie má dve možné príčiny:

 • Váha nie je na pevnom, rovnom povrchu. Položte váhu na pevný, rovný povrch a uistite sa, že sa vaše dieťa nehýbe. Znovu nastavte detskú váhu.
 • Bola prekročená maximálna nosnosť 20 kg.

Prečo sa na displeji váhy zobrazuje „Lo“?

 • Vaša váha je vybavená indikátorom slabej batérie. Batérie vo váhe sú prázdne. Vymeňte ich (3 x 1,5 V AAA (alkalický typ LR03)). Po každej výmene batérie musíte detskú váhu znova zosynchronizovať s aplikáciou „beurer BabyCare“, aby ste mohli preniesť merania do aplikácie.

Na čo sa dá použiť funkcia TARE?

 • Táto detská váha má funkciu „TARE“
 • Ak ste na detskú váhu položili uterák alebo iné predmety, keď je už zapnutá a chceli by ste ich pred vážením opäť odstrániť, môžete použiť aj funkciu TARE.
 • Po stlačení tlačidla TARE sa na displeji zobrazí „TARE“. Na resetovanie detskej váhy na „0 kg“ musíte z detskej váhy odstrániť uterák alebo prídavné závažie a znova stlačiť tlačidlo TARE

Na čo sa dá použiť funkcia HOLD?

 • Táto detská váha má funkciu HOLD (AUTO HOLD a MECHANICAL HOLD).
 • Funkcia AUTO HOLD (ktorá je štandardne aktivovaná) zisťuje na displeji hmotnosť dieťaťa, akonáhle je ešte dostatočná na dosiahnutie presnej nameranej hodnoty. Ak sa dieťa intenzívne pohybuje, hmotnosť sa nedá zaznamenať. Preto sa snažte pohybujúce sa dieťa upokojiť, aby ste dosiahli rýchle meranie, ale nedotýkajte sa dieťaťa, pretože to ovplyvní meranie hmotnosti. Hneď ako sa na displeji zistí hmotnosť dieťaťa, slovo „HOLD“ prestane blikať a hmotnosť sa zobrazí na 120 sekúnd.
 • Ak sa dieťa pohybuje príliš energicky, môžete stlačením tlačidla HOLD zvoliť funkciu MECHANICAL HOLD. Po 3 sekundách slovo „HOLD“ prestane blikať a na 120 sekúnd sa zobrazí priemerná hmotnosť.

Prečo sa pri prvom použití detskej váhy na displeji zobrazí „APP“?

 • Ak sa na displeji na 120 sekúnd zobrazí „APP“, detská váha ešte nebola synchronizovaná s aplikáciou.
 • Všetky merania, ktoré boli vykonané bez predchádzajúcej synchronizácie, nie je možné preniesť do aplikácie „beurer BabyCare“.
 • Prepojte detskú váhu s aplikáciou. Ak chcete váhu používať bez aplikácie, stlačte akékoľvek tlačidlo na detskej váhe a symbol „APP“ zmizne.

Ako prvýkrát prepojíte detskú váhu s aplikáciou?

 • Nainštalujte si do mobilného zariadenia aplikáciu „beurer BabyCare“.
 • Pri prvom použití detskej váhy sa na displeji váhy na 120 sekúnd zobrazí symbol „APP“. Počas tejto doby môžete na svojom mobilnom zariadení aktivovať funkciu Bluetooth® a otvoriť aplikáciu.
 • Potom môžete v ponuke „Zariadenia“ vybrať detskú váhu a tá sa pridá do aplikácie.
 • Ak chcete detskú váhu prvýkrát prepojiť s aplikáciou, keď symbol „APP“ po 120 sekundách zmizne, jednoducho stlačte tlačidlo Bluetooth® na váhe
 • Váha je úspešne pripojená k aplikácii, keď sa na displeji zobrazí symbol Bluetooth®. Údaje sa potom automaticky prenesú.

Ako je možné preniesť merania do aplikácie „beurer BabyCare“?

 • Ak chcete nameranú hmotnosť preniesť do aplikácie, po úspešnom vykonaní merania stlačte tlačidlo Bluetooth®. Namerané hodnoty sa prenesú do aplikácie hneď, ako sa váha pripojí k aplikácii cez Bluetooth®. Po úspešnom prenose sa detská váha automaticky vypne.
 • Všetky novo prenesené merania potom nájdete v aplikácii. Tie potom možno priradiť k požadovanému profilu dieťaťa a preniesť ich do časovej osi aplikácie.

Prečo nefunguje prenos údajov z váhy do aplikácie?

Skontrolujte, či ste na svojom mobilnom koncovom zariadení aktivovali funkciu Bluetooth® a stlačte tlačidlo Bluetooth® na detskej váhe.

Ak sa spojenie Bluetooth® stále nedá vytvoriť, môže to byť spôsobené niekoľkými dôvodmi:

 • Minimálny dosah na otvorenom priestranstve je cca 15 m. Steny a stropy zmenšujú dosah.
 • Skontrolujte, či máte momentálne aktívne pripojenie Bluetooth® s inými zariadeniami, ako sú napríklad vaše inteligentné hodinky, fitness tracker alebo iné miniaplikácie. Odpojte alebo presuňte príslušné zariadenie mimo dosahu Bluetooth®.
 • Iné rádiové vlny môžu rušiť prenos. Váhu preto neumiestňujte do blízkosti zariadení, ako sú WiFi routery, mikrovlnky, indukčné varné dosky.
 • Nie ste pripojení k aplikácii. Úplne zatvorte aplikáciu (aj na pozadí). Vypnite a znova zapnite Bluetooth®. Vypnite smartfón a znova ho zapnite. Na krátky čas vyberte batérie z detskej váhy, znova ich vložte a znova synchronizujte.

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou „beurer BabyCare“ a váhou?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: Zoznam kompatibilných smartfónov

Dá sa detská váha používať aj bez aplikácie?

 • Áno, váhu je možné používať aj bez aplikácie. Merania však nie je možné preniesť bez aplikácie.

Ako môžem použiť váhu s viacerými deťmi, ak chcem potom preniesť namerané hodnoty do aplikácie?

 • V oblasti profilu aplikácie „beurer BabyCare“ môžete vytvoriť ľubovoľný počet detských profilov. Detská váha prenáša všetky uložené merania do aplikácie. Potom môžete príslušné miery priradiť k požadovanému profilu dieťaťa.